Pravidla soutěže

 

PRAVIDLA

Úplná pravidla soutěže „Pořádné pivo“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Pořádné pivo“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Organizátorem soutěže je:
WM Communication Prague, a.s.
se sídlem: Belgická 115/40, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČ: 26509954
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7532.
(dále jen „organizátor“)

Zadavatelem soutěže je:
společnost Heineken Česká republika, a.s.
se sídlem: Krušovice, U Pivovaru 1, PSČ 270 53, Česká republika
IČ: 451 48 066
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1515
(dále jen „zadavatel“)

1. Termín a místo konání soutěže:

 • Soutěž probíhá v termínu od 7. 5. 2012 do 31. 12. 2012 na území České republiky (dále jen „doba trvání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

2. Účast v soutěži:

 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže a která:
  1. a) si v době trvání soutěže zakoupí v soutěžní provozovně dva půllitry čepovaných Krušovic, přičemž soutěžní provozovna je označena reklamními materiály akce.
  2. b) obdrží od obsluhy v soutěžní provozovně los se stírací vrstvou, po jejíž setření se okamžitě dozvídá, jakou okamžitou výhru získává.

3. Výherce a výhry v soutěži:

 • Všechny losy v této soutěži jsou výherní.
 • Po setření stírací části losu soutěžící najde vyobrazenou výhru. Výhru si pak může vyzvednout okamžitě u obsluhy po odevzdání setřeného losu.
 • Výhra:
  Výhrou v on trade promo soutěži je buď keramický podtácek Krušovice, tradiční půllitr Krušovice, točené pivo Krušovice nebo tapeta do mobilu či PC.

4. Další podmínky soutěže a společná ustanovení:

 • Organizátor ani zadavatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí na písemnou žádost výherce organizátor reklamační řízení se zasílatelem.
 • Pokud výherce výhru nepřevezme, nebude možné výhru doručit, bude její doručení spojeno s nečekanými obtížemi, případně nebude možné v souladu s těmito pravidly předat výhru výherci - i taková výhra propadá bez náhrady ve prospěch zadavatele k dalším propagačním či charitativním účelům.
 • Výhry není možné měnit za peníze, ani za jiné výhry. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
 • Organizátor ani zadavatel soutěže není zodpovědný za případné škody, které by zákazníkům mohly vzniknout v souvislosti s účastí na soutěži, či v souvislosti s užíváním výher.
 • Organizátor je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let, a současně, aby odevzdáním stíracích losů prokázal, co vyhrál. V případě, že toto výherce nesplní ihned poté, co o to bude organizátorem požádán, nebude mu výhra v soutěži předána.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Současně potvrzuje, že je starší 18 let.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor a zadavatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech zadavatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.
 • Soutěžící odesláním soutěžní zprávy souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zařazením všech odeslaných osobních údajů soutěžícího (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Heineken Česká republika, a.s, se sídlem Krušovice, U Pivovaru 1, PSČ 270 53, Česká republika, IČ: 451 48 066, jakožto správce (dále jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.)
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, organizátora a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá.
 • Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují o porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.
 • Úplná pravidla jsou k dispozici na www.krusovice.cz. Soutěžící se mohou v případě dotazů obrátit na email marketing@krusovice.cz

 

Kontakt

U Kvakoše Havlíčkova 1307
Mladá Boleslav 293 01
tel.č. +420326997550
mobil +420727944647
ukvakose@seznam.cz